791 493 007

Zmiany w prawie budowlanym w 2017 r.

W 2017 roku ponownie czekają nas zmiany w prawie budowlanym. Niektóre procedury będą uproszczone – to kontynuacja reform, które rozpoczęły się już przed dwoma laty.

Poprzednie zmiany z 2015 roku miały na celu uproszczenie procedur budowlanych w szczególności poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych. W 2017 roku czeka nas kontynuacja tych zmian. Kolejne roboty budowlane, które wymagały pozwolenia, teraz będą wymagały tylko zgłoszenia lub nawet nie trzeba będzie ich zgłaszać. Skróceniu ulegnie też termin wniesienia sprzeciwu organu administracji od zgłoszenia z 30 do 21 dni, co zapewni przyspieszenie rozpoczęcia prac.

Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym w 2017 roku

1. Budowa wiat do 35 m2 będzie wymagać zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę. Budowa wiat o powierzchni zabudowy do 35 m² – przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki – obecnie wymaga pozwolenia na budowę (z wyjątkiem wiat na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe). Po nowelizacji taka budowa będzie wymagać jedynie zgłoszenia.

2. Budowa parterowych budynków gospodarczych do 35 m2 i suszarni kontenerowych do 21 m2 nie będzie wymagać ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m², która obecnie wymaga zgłoszenia, po nowelizacji nie będzie wymagała ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

3. Klimatyzacja, baseny i oczka wodne do 50 m2 – niepotrzebne ani pozwolenie, ani zgłoszenie. Po nowelizacji wykonanie instalacji klimatyzacyjnych nie będzie wymagało ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Taka sama sytuacja dotyczy budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m².

4. Obiekt tymczasowy – możliwość użytkowania po terminie określonym w zgłoszeniu. Możliwe ma być uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego, wskutek czego po upływie terminu określonego w zgłoszeniu w dalszym ciągu będzie można użytkować ten obiekt. Obecnie po upływie terminu bezwzględnie obiekt musi zostać rozebrany i nie ma możliwości doprowadzenia do sytuacji, w której obiekt może być dalej użytkowany.

5. Zjazdy z dróg i przepusty – zgłoszenia zamiast pozwoleń, brak konieczności zgłoszeń tam, gdzie dotychczas były wymagane. Zjazdy z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach, które obecnie wymagają pozwolenia na budowę, po nowelizacji będą wymagać zgłoszenia. Natomiast zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach, które obecnie wymagają zgłoszenia, nie będą wymagały ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Z kolei przepusty o średnicy do 100 cm, które obecnie wymagają pozwolenia na budowę, po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

6. Przebudowa budynków – ograniczenie konieczności składania pozwoleń na budowę i zgłoszeń w określonych przypadkach. Przebudowa budynków, których sama budowa wymaga uzyskania pozwolenia, obecnie również wymaga pozwolenia. Ten wymóg jednak uznano w nowelizacji za zbędny, pod warunkiem, że nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych i w takim wypadku pozostawiono wymóg uzyskania pozwolenia na budowę. Przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych obecnie wymaga zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku. Postanowiono jednak, że zgłoszenie trzeba będzie złożyć jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W pozostałym zakresie przebudowa nie będzie wymagała ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

7. Remont budynków – zgłoszenie tylko w określonych przypadkach. Remont obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, obecnie wymaga zgłoszenia. Po nowelizacji zgłoszenia trzeba będzie składać tylko w przypadku tych remontów, które dotyczyłyby:

  • obiektów budowlanych innych niż budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia,
  • przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia

Źródło: Morizon.pl